Váš dodavatel papíru, školních a kancelářských potřeb

Dezinfekce na ruce a povrchy Anti-Covid 5 litrů


Kód800011
EAN8595642003271
KategorieDrogerie a úklidové prostředky
Cena zakus
Spotřebitelské balení 1

749,99 Kč
619,83 Kč (bez DPH)

Cena za

kus

Spotřebitelské balení

1
Anti-COVID 5 litrů Dezinfekční přípravek na ruce i povrchy. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO. Přípravek ničí: Bakterie, plísně a viry Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.) Účinné látky: etanol (denaturovaný) 756 ml/l a peroxid vodíku (3,5%) 36 ml/l. Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Mimo dezinfekce rukou lze použít i na úklid - malé množství naneste na hadřík a otřete jím kliky, klávesnice, mobil, ovladače a toaletu. Nebezpečí: GHS02 hořlavé látky Ethanol a denaturacní prísady denatonium benzoat. a technický benzín. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Cart iconKošík
0 ks
0,00 Kč

Košíkks celkem za

Zatím nemáte v košíku žádné zboží
Objednat
Tyto webové stránky mohou používat k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Zjistit více