Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAS+P s.r.o. se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ: 609 12 626, DIČ: CZ60912626

1.  Vymezení základních pojmů:

„Prodávající“ je společnost PAS+P s.r.o. se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ: 609 12 626, DIČ: CZ60912626, zápis v OR KOS Brno, oddíl C, vložka 24709.

„Kupující“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží. V případě, že je fyzická osoba v objednávce označena pomocí IČ a DIČ, má se za to, že kupní smlouvu uzavírá v postavení podnikatele. Fyzické osoby, které nejsou v objednávce označeny pomocí IČ a DIČ, vystupují v postavení spotřebitele a na takový smluvní vztah se použijí také příslušná ustanovení na ochranu spotřebitele.

„Kupní cena“ je cena Zboží dle kupní smlouvy, vypočítaná jako součet cen jednotlivých objednaných položek Zboží, ceny dopravy a případné další dodatečné ceny (např. v podobě slev) uveřejněné na internetové stránce www.pasp.cz. Ceny jednotlivých položek Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Tím není vyloučena možnost individuálního sjednání ceny Zboží.

„Zboží“ jsou výrobky nabízené Prodávajícím na internetové stránce www.pasp.cz. Zboží je možné objednat pouze tehdy, pokud je na internetové stránce zobrazena tato možnost, např. formou aktivního tlačítka „Přidat do košíku“.

2.  Všeobecná ustanovení

1.     Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí občanským zákoníkem, a to zejména ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. Je-li Kupujícím spotřebitel, použijí se taktéž ustanovení občanského zákoníku na ochranu spotřebitele a dále zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jen „VOP“) jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Potvrzením o seznámení s těmito podmínkami Kupující stvrzuje, že je mu znění těchto podmínek známo, že je jejich obsah jasný a srozumitelný a že s nimi souhlasí. Kupujícímu jsou tyto podmínky poskytnuty také v textové podobě na jím uvedenou e-mailovou adresu spolu s rekapitulací objednávky. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být jednostranně měněny Prodávajícím.

 

3.  Objednávky, uzavření kupní smlouvy

1.     Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem:

a)    prostřednictvím internetové stránky www.pasp.cz způsobem uvedeným níže v tomto článku. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail zadaný Kupujícím. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení o předání objednávky k doručení dopravci.

b)    prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou na internetové stránce www.pasp.cz. K uzavření Kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího a odsouhlasením těchto VOP Kupujícím.

c)     telefonicky na telefonním čísle uvedeným na internetové stránce www.pasp.cz.  K uzavření Kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy Kupující e-mailem potvrdí Prodávajícím zaslanou rekapitulaci objednávky a těchto VOP.

2.     Pro objednání Zboží prostřednictvím internetových stránek www.pasp.cz vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, kdy objednávané Zboží vloží do elektronického nákupního košíku. Následně je Kupující vyzván ke kontrole obsahu nákupního košíku. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu stisknutím tlačítka "Potvrdit objednávku a zaplatit“.

Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné a objednávka za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy stisknutím tohoto tlačítka. Zadá-li Kupující nesprávné údaje – jméno či dodací adresu – nemá nárok na opětovné bezplatné zaslání Zboží na správnou adresu, pokud již Zboží bylo předáno dopravci.

3.     Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Tato zpráva je automatickou informací pro Kupujícího, že Prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží Kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude sděleno, že objednávka byla připravena a vyexpedována přepravci k doručení. Za okamžik uzavření Kupní smlouvy se ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku považuje doručení této zprávy. V případě, že Prodávající nepřijme návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, bezodkladně o tom Kupujícího informuje.

4.     Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

5.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám a jejich výše se neliší od základní sazby sjednané mezi Kupujícím a jeho operátorem.

6.     Prodávající umožňuje Kupujícímu zřízení uživatelského účtu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat a jsou považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Je na Kupujícím, zda a komu umožní přístup ke svému uživatelskému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za neoprávněný přístup k uživatelskému účtu.

7.     Uživatelský účet Kupujícího nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu údržby či opravy hardwarového či softwarového prostředí.

8.     Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit zejména v případě, že je po dobu více než 1 roku neaktivní, Kupující porušil své povinnosti z jakékoliv kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím či Kupující Prodávajícího o zrušení účtu požádá.

4. Platební podmínky a cena Zboží

1.     Ceny Zboží jsou zveřejněny na webovém rozhraní a jsou platné v okamžiku odeslání závazné objednávky Kupujícím. Zjevné nesprávnosti v cenách (překlepy, omyl, technická chyba), které činí cenu nepřiměřenou hodnotě Zboží jsou důvodem k nepřijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy či k odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím.

2.     Kupní cena Zboží nezahrnuje cenu za dodání Zboží. Balné ani jednotlivé platební metody nejsou Prodávajícím zpoplatněny, mohou však být zpoplatněny poskytovatelem příslušné platební metody.

3.     Kupní cenu je možné uhradit způsoby uvedenými na webovém rozhraní. Platební metodu si zvolí Kupující před odesláním objednávky Prodávajícímu. V případě, že Kupující zvolí jako platební metodu převodem na bankovní účet, je Zboží pro Kupujícího rezervované po dobu 5 dnů určenou Prodávajícím k zaplacení kupní ceny. Zboží je odesláno Kupujícímu výhradně po uhrazení celé kupní ceny na účet Prodávajícího.

4.     Pokud si Kupující zvolil formu platby dobírkou, je Kupující povinen Zboží převzít na adrese uvedené v objednávce jako dodací adresa či vyzvednout na výdejním místě a současně uhradit na místě smluvní cenu stanovenou v kupní smlouvě. Nepřevzetí či nevyzvednutí Zboží je porušením smluvních povinností Kupujícího a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu vzniklou škodu, a to zejména náklady na poštovné za poslání a za vrácenou dobírku. Doklad o zaplacení dobírky si Kupující vyžádá u přepravce či obsluhy výdejního místa.

5.     V případě, že je možnost hradit Kupní cenu dalšími možnými platebními metodami uvedenými na webovém rozhraní jako je např. TWISTO, BENEFIT PLUS či MALL PAY (dále jen „ostatní platební metody“), bere Kupující na vědomí, že tyto ostatní platební metody jsou poskytovány třetími osobami - poskytovateli - za podmínek stanovených těmito poskytovateli a že Prodávající není smluvní stranou smlouvy, kterou uzavře Kupující s poskytovateli ostatní platební metody a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky Kupujícího z této smlouvy. Kupující dále bere na vědomí, že vyhodnocení bonity Kupujícího pro poskytnutí služby ostatní platební metody si provádí příslušný poskytovatel služby a není nijak závislé na osobě Prodávajícího.

6.     V případě bezhotovostní platby bankovním převodem či platební kartou online, dochází k přesměrování na internetové bankovnictví banky Kupujícího. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle kupní cenu a po odeslání je přesměrován zpět na stránky. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

7.     Na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Kupujícímu e-mailem či se Zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

8.     Prodávající je oprávněn požadovat v odůvodněných případech po Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu (např. u Kupní ceny přesahující 50.000,- Kč) a zaplacením zálohy podmínit odeslání Zboží.

5. Přeprava a dodání Zboží

1.     Způsoby možné dopravy Zboží a cena dopravy jsou zveřejněny na webovém rozhraní. Zboží je dodáváno pouze v rámci území České republiky.

2.     Zboží, které je skladem u Prodávajícího či dodavatele Prodávajícího, Prodávající expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky či od jejího zaplacení dle způsobu volby úhrady Kupní ceny. V období státních či vánočních svátků je odbavení objednávek vyřizováno omezeně, když Kupující jsou na webových stránkách informováni o aktuálních předpokládaných termínech dodání. Prodávající je však vždy povinen dodat Kupujícímu – spotřebiteli Zboží do 30 dnů, v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.   Nelze provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce, pokud se Kupující nedohodne s Prodávajícím jinak. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí a jejich slučování je možné pouze po předchozí domluvě s Prodávajícím. Částečné dodání objednaného Zboží je přípustné, pokud jej Kupující nevyloučil. O částečném dodání a termínu dodání zbývajícího zboží bude Prodávající Kupující neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky.

4.     Cena dopravy se může lišit v závislosti na zvoleném způsobu doručení a celkové ceně Zboží, které Kupující objednává. Kupující je vždy před odesláním objednávky informován o aktuálně platných cenách ve webovém rozhraní.

5.     Doručovací podmínky se řídí přepravními podmínkami dopravce. Osobní odběr je možný pouze v otevírací době Prodávajícího na kontaktní adrese Prodávajícího – PAS+P s.r.o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště.

6.     Doručování nadrozměrných zásilek a zásilek nad 30 kg je řešeno individuálně dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

7.     Vlastnictví Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím od Prodávajícího či od dopravce.

Převzetí zásilky

8.     Při převzetí Zboží je Kupující povinen důkladně zkontrolovat samotnou zásilku, a to zejména zda není poškozen obal. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné Zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Kupující je zároveň povinen Prodávajícího o této skutečnosti ihned informovat a v případě, že Zboží převzal, pořídit fotodokumentaci poškození a tuto poskytnout Prodávajícímu.

9.     Kupující je povinen bezprostředně po rozbalení zásilky důkladně překontrolovat dodané Zboží, a to ještě před další manipulací se zakoupeným Zbožím. Vady Zboží spočívající v (částečném) nedodání Zboží nebo jiné zjevné vady je Kupující povinen vytknout Prodávajícímu písemně, to je i jen e-mailem na adrese pasp@pasp.cz, a to bez zbytečného odkladu.

10.  Nepřevezme-li Kupující Zboží od přepravce, Zboží je následně vráceno zpátky Prodávajícímu a Kupující nemá nárok na jeho opětovné doručení bez uhrazení dalších tímto vzniklých nákladů na dopravu. Prodávající je taktéž oprávněn v takovém případě odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž započte svoji pohledávku na náhradu škody (spočívající zejména ve vynaložených nákladech na dopravu) oproti pohledávce Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na Kupujícího, který je spotřebitelem, pokud není v tomto odstavci výslovně uvedeno jinak.

2.     Kupující – spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy až do okamžiku předání Zboží přepravci či do okamžiku vyzvednutí Zboží na prodejně.

3.     Kupující - spotřebitel má dále v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu Kupujícím oznámeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení je možno využít formulář, který je k dispozici na webovém rozhraní. Kupující taktéž může Prodávajícímu oznámit odstoupení i jen formou e-mailu na adresu pasp@pasp.cz, kde uvede číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení Kupní ceny. Kupující je povinen vrátit Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato.

4.     V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než Zboží obdrží nebo mu Kupující prokáže odeslání Zboží, podle toho, co nastane dříve. Lhůta pro vrácení Kupní ceny činí 14 dnů.

5.     V případě, že Zboží vykazuje známky nepřiměřeného užívání či poškození, má Prodávající nárok na náhradu škody, která mu vznikne a tuto je oprávněn započíst oproti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

7. Práva z vadného plnění

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, kdy je nutno rozlišit, zda je Kupujícím spotřebitel či nikoliv.  Ustanovení odst. 3 až 11 tohoto článku se použijí výlučně na Kupujícího – spotřebitele. Nároky Kupujícího, který není spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zboží, tedy při jeho převzetí Kupujícím, a to i když se tato vada projeví i později.

3.     Prodávající je povinen Kupujícímu - spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, a to i jen elektronickou poštou, ve kterém uvede datum, kdy Kupující - spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující - spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího - spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující - spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit.

5.     Prodávající je povinen vydat Kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.     Kupující - spotřebitel může Prodávajícímu vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí.

7.     Má-li Zboží vadu, může Kupující - spotřebitel požadovat její odstranění následujícími způsoby. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

8.     Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, které by Zboží mělo bez vady.

9.     K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.

10.  Kupující - spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se svými zákonnými povinnostmi,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího – spotřebitele.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů Kupujícího se řídí podmínkami zpracování osobních údajů, jejichž aktuální plné znění je k dispozici na webovém rozhraní pod zkráceným označením “GDPR“.

9. Používání cookies

Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici na webovém rozhraní pod označením “Zásady cookies“.

10. Závěrečná ustanovení

1.     Veškeré záležitosti a případné spory vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky v souladu s procesněprávními předpisy.

2.     Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

3.     Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2023