Reklamační řád

 

společnosti PAS+P s.r.o. se sídlem Sokolovská 573, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

 

I.

Předmět reklamačního řádu

 

1.     Tento reklamační řád vydává společnost PAS+P s.r.o. se sídlem Sokolovská 573, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ: 609 12 626, DIČ: CZ60912626, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 247 09 (dále jen „Prodávající“) v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále v souladu s ust. §13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

2.      Účelem tohoto reklamačního řádu je informovat kupujícího – spotřebitele (dále jen „Kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace zboží zakoupeného u prodávajícího s důrazem na rychlé a správné vyřizování reklamací.

 

II.

Vady zboží

 

1.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy zejména že má dohodnuté vlastnosti či takové vlastnosti, které může Kupující důvodně u daného zboží očekávat, dále že bude v odpovídajícím množství a kvalitě a že bude v souladu s právními předpisy.

 

2.     Kupující má právo reklamovat takové vady, které se projeví na zboží v době 2 let od jeho převzetí Kupujícím nebo Kupujícím pověřenou osobou. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha vady vylučuje.

 

3.     Vadou zboží nejsou takové vady, které vznikly na zboží po jeho předání Kupujícímu či běžné opotřebení zboží. Vadou zboží zejména nejsou takové vady, které vznikly tím, že Kupující nedodržel podmínky pro používání zboží či vady zboží způsobené třetí osobou.

 

III.

Uplatnění reklamace

 

1.     Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně e-mailem na adresu: pasp@pasp.cz nebo v provozovně Prodávajícího v otevírací době provozovny a adrese provozovny uvedené na internetových stránkách www.pasp.cz, a to bezodkladně po zjištění vady.

 

2.     Kupující je povinen v písemné reklamaci specifikovat vytýkanou vadu zboží a dále reklamaci doložit fotografiemi vady zboží či případně videem. Kupující je povinen reklamované zboží předat osobně či zaslat prodávajícímu na adresu PAS+P s.r.o., Sokolovská 573, 68601 Uherské Hradiště. Prodávající však může Kupujícímu sdělit, že na předání či zaslání zboží netrvá. Zboží zasílané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

 

3.     Kupující je povinen doložit Prodávajícímu, že reklamované zboží zakoupil u Prodávajícího. Reklamované zboží není třeba předávat či zasílat v původním obalu, nicméně je Kupující povinen reklamované zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Pokud Kupující reklamuje jen část zboží, není třeba předávat či zasílat tu část zboží, které se reklamace netýká.

 

4.     Kupující má právo v případě odstranitelné vady na její odstranění. Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu vadného zboží, ledaže je tento způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Prodávající přijme reklamované zboží do opravy na své náklady.

 

5.     Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud Prodávající odmítl vadu odstranit, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době.

 

6.     Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

 

7.     Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu po obdržení zboží nebo potom, co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

8.     Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné (tj. i jen formou e-mailu) potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace Kupující požaduje.

 

IV.

Vyřízení reklamace

 

1.     Prodávající o uplatněné reklamaci rozhodne ihned, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. V případě, že Kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména fotografie či specifikaci vady, má Prodávající právo takovou reklamaci zamítnout.

 

2.     Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné (tj. i jen formou e-mailu) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Po marném uplynutí lhůty dle věty první tohoto odstavce může Kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

3.     Pokud není Kupující s vyřízením reklamace spokojen, může se v rámci řízení o mimosoudním řešení obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 

 

V Uherském Hradišti, dne 1. února 2023